KONTAKTY

Detský Eshop
Bystrická 34
902 01 Pezinok
tel: 0907 725 528
info(a)detsky-eshop.sk

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

PREDÁVAJÚCI:

Tatiana Viršíková

Detský-eshop

so sídlom: Bystrická 2488/34, 90201 Pezinok, Slovenská republika

Kontakt mobil: 0907725528

elektronická pošta: info@detsky-eshop.sk

 

IČO:41 940 962

DIČ:1033687952

 

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu Pezinok, odbor živnostenského podnikania,

Č. OŽP-Z/2006/00553-2/CR1

Č. živnostenského registra 130-18209

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozká 32, P.O.Box 5

820 07 Bratislava 27

 

Bankové spojenie:

Raiffeisen BANK

Číslo účtu: 80 1802 1703/1100

IBAN: SK25 1100 0000 0080 1802 1703

BIC:TATRSKBX

 

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky spracovanej systémom elektronického obchodu www.detsky-eshop.sk  uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. zákona číslo 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

1.OBJEDNANIE TOVARU

Vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu predávajúcim a jeho potvrdením vo forme e-mailovej správy s textom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

 

2.PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú si zvolil pri odoslaní objednávky.

Za tovar zaplatí kupujúci a to: pri prebraní tovaru na pošte, pracovníkovi kuriérskej služby, bankovým prevodom, vkladom na účet, alebo formou GoPay.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH, v mene Eur.

Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

K cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu.

 

Poštovné a expedičný poplatok určuje predávajúci a v tejto sume je zahrnuté balné a prepravné:

Spôsob dopravy

platba vopred

na dobierku

Kuriérom

3,49 Eur

+1,49 Eur

ZADARMO nad 100 Eur

Slovenskou poštou

2,49 Eur

+1,49 Eur

ZADARMO nad 100 Eur

Osobný odber v Pezinku zadarmo

 

 

 

 

3. DODACIE PODMIENKY

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia, hmotnosti, rozmerov a počtom objednaných tovarov.

Doba expedície objednávky sa môže pohybovať v rozmedzí 1-14 dní, zvyčajne do 3-7 pracovných dní v závislosti od dostupnosti tovaru a spôsobu dopravy.

Predávajúci neručí za škody spôsobené pri preprave. Kupujúci je povinný skontrolovať nepoškodenosť zásielky pred kuriérom, a pokiaľ zistí poškodenie obalu, je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Zákazník je povinný kontaktovať predávajúceho o poškodení zásielky mailom na info@detsky-eshop.sk, alebo.

 

4.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle zákona číslo 102/2014 Zb. z. v znení neskorších noviel má kupujúci-spotrebiteľ právo podľa §12 na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia (prevzatia) tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Predávajúci je zároveň povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu na ním určený účet už zaplatenú časť kúpnej ceny za vrátený tovar.

Tovar je potrebné vrátiť na náklady kupujúceho na adresu prevádzky predávajúceho. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar spolu so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy zasielajte späť nasledovne:

- v pôvodnom nepoškodenom obale
- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy  a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený a/alebo neúplný, je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez závad a plne funkčný, v pôvodnom obale.

5.STORNO OBJEDNÁVKY

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky alebo časti objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, pričom sa môžu kupujúci a predávajúci dohodnúť na dodaní iného náhradného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

6.ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Tovar ponúkaný v tomto obchode je určený výhradne pre domáce použitie a je certifikovaný v zmysle platných európskych noriem, dodávaný so slovenským návodom na použitie a dokladom o kúpe.

Záručný a pozáručný servis zaisťuje predávajúci prostredníctvom svojich zmluvných partnerov, ktorí sú uvedení v záručnom liste. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatím tovaru našou firmou.

Miesto uplatnenia reklamácie
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na tejto adrese:

Tatiana Viršíková Detsky-eshop

Bystrická 34

902 01 Pezinok

elektoronická pošta: info@detsky-eshop.sk

 

Alternatívne riešenie sporu.

Kupujúci môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť. Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov viď Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

7.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) (ďalej len „ZoOOU“). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako„osobné údaje“). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón, e-mail) budú poskytnuté - dopravcovi zvolenému kupujúcim. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim, tretím stranám (Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne. ) alebo ním určeným sprostredkovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou budú poskytnuté aj tomuto dopravcovi. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie. Podľa ZoOOU má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU. Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to elektronicky: Kupujúci má právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU. Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému uvádza ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v osobitnej sekcii uvedenej na webovej stránke.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.11.2013. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.

ZWZhO