Powered by Smartsupp

POSTUP VYTVORENIA ZÁVÄZNEJ ON-LINE OBJEDNÁVKY NA www.detsky-eshop.sk

Registrácia zákazníka

Na registráciu je potrebné zadať všetky povinné kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, kontaktný e-mail a telefónne číslo). Všetky uložené údaje v profile je možné kedykoľvek upraviť.

Na vytvorenie záväznej objednávky nie je registrácia nevyhnutná, avšak každý registrovaný zákazník má nasledujúce výhody:

  • sledovanie priebehu vybavovania objednávky;
  • náhľad do zoznamu všetkých vytvorených objednávok;
  • jednoduchšie a rýchlejšie vytvorenie on-line objednávky pri ďalšom nákupe (nie je potrebné vypĺňať všetky kontaktné údaje);
  • získavanie informácií o aktuálnych akciových ponukách, zľavách, novinkách a špeciálnych ponukách.

VYTVORENIE OBJEDNÁVKY

Nákupný košík

V detailnom náhľade vybraného produktu je možné zvoliť si jeho veľkosť. Kliknutím na tlačidlo "KÚPIŤ" sa produkt automaticky vloží do nákupného košíka. V nákupnom košíku je náhľad na všetky vybrané produkty, vrátane ceny za položku a celkovej ceny za nákup. Nákupný košík ďalej slúži na úpravu množstva vybraného tovaru. Jednotlivé položky je možné zo zoznamu jednoducho zmazať, zvolením "0" kusov daného produktu. V tejto fáze je možné uplatniť aj rôzne zľavy na nákup.

 

Z košíka je možné prejsť k ďalšiemu nákupu kliknutím na logo "detsky-svet.sk" alebo je možné prejsť k ďalšiemu kroku vytvorenia objednávky kliknutím na tlačidlo "Pokračovať na objednávku".

Spôsob platby a Spôsob doručenia zásielky

Na úspešné dokončenie objednávky je potrebné zvoliť preferovaný "Spôsob platby a doručenia zásielky". V tejto fáze je možné zadať aj poznámky k objednávke. Posledným krokom je záväzné odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".

Týmto okamžikom je medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva, za prípadné chyby pri prenose dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.

 

Potvrdenie objednávky

Uzatvorenie zmluvy Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu prostredníctvom informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim.

Prílohou tohto potvrdenia je odkaz na aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP), vrátane Reklamačného poriadku Predávajúceho. Zmluvu uzatvorenú hore uvedeným spôsobom (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy medzi stranami zmluvy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

 

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

 

Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento proces zrozumiteľne popísaný.

 

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Kupujúcemu kúpnu cenu.

 

Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať vec na miesto určené Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní.

 

Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k tovaru. Pri zásielkovom predaji prechádza na Kupujúceho vlastníctvo prevzatím tovaru Kupujúcim na mieste ním určenom. Prevzatiu tovaru Kupujúcim predchádza zaplatenie kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, miere alebo hmotnosti a bez vád. Tovar bude pri odovzdaní zabalený.