Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Peter Fary so sídlom: Dúhová 1867/28, 90301 Senec, Slovenská republika, IČO: 43 748 295, zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu Senec, odbor živnostenského podnikania, Č. OU-SC-OZP-2020/009324-2 živnostenského registra 110-171748 a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

PREDÁVAJÚCI:

Peter Fary

Detský-eshop

so sídlom: Dúhová 1867/28, 90301 Senec, Slovenská republika

Korešpondenčná adresa: Dúhová 1867/28, 90301 Senec, Slovenská republika

Kontakt mobil: 0910456154

Elektronická pošta: info@detsky-eshop.sk

 

IČO: 43 748 295

DIČ: 1078653532

IČ DPH: SK1078653532

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu Senec, odbor živnostenského podnikania,

 

Č. OU-SC-OZP-2020/009324-2

Č. živnostenského registra 110-171748

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozká 32, P.O.Box 5

820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

 

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Bankové spojenie:

Raiffeisen BANK

Číslo účtu: 80 1137 4485/1100

IBAN: SK79 1100 0000 0080 1137 4485

BIC:TATRSKBX

 

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky spracovanej systémom elektronického obchodu www.detsky-eshop.sk  uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. zákona číslo 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA

1.a. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.b. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.c. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.d. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.e. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

1.f. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnych zdrojov od ich výrobcov, resp. dodávateľov. V prípade prevzatia chybnej informácie má predávajúci právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto informácie opraviť, doplniť alebo inak modifikovať. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

1.g. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.

 

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY:

2.a. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.b. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Predávajúci v záujme vylúčenia omylov telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overuje platnosť a rozsah objednávky, spôsob platby a dopravy a tiež potvrdí dodaciu lehotu a cenu.

2.c. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nieje však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.d. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.e. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.f. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

2.f.1 o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.2 o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.3 o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty o ktorej informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.4 o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach , ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.5 o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.6  o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.7o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.8 o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené v týchto obchodných podmienkach elektronického obchodu predávajúceho, kde  predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

2.f.9 o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.10 o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.11 o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.12 o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok,ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.13 o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.14 o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.15 o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.16 o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.17 o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.18 o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.19 o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.20 o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.21 o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.22 o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

2.f.23 o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.g. Ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa týchto obchodných a reklamačných podmienach, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

3.a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

3.b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

3.c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí  kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené v e-shope, zrušiť alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky vytvorené od okamihu zmeny.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Kupujúci je povinný:

 1. a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Predávajúci zobrazuje v e-shope informáciu o obvyklej dostupnosti tovaru. Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru a služieb vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy. Reálna dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Doba expedície objednávky sa sa môže pohybovať  v rozmedzí 1-14 dní, zvyčajne do 3-7 pracovných dní v závislosti od dostupnosti  tovaru a spôsobu dopravy.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zákazníkom používaného zariadenia.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru(ďalej len „Časový rozsah“).

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle  týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

Kupujúci si pri vytváraní objednávky môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

-úhrada tovaru v hotovosti vo výdajnom mieste – kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti na  výdajnom mieste predávajúceho.

-úhrada tovaru na dobierku v hotovosti – kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvy a poplatok za dobierku v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu.

- rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internetový platobný portál prevádzkovaný spoločosťou GoPay (nie predávajúcim). Túto možnosť musí kupujúci zvoliť už pri vytváraní objednávky. V niektorých prípadoch nie je platba platobnou kartou možná – kupujúcemu táto možnosť už pri vytváraní objednávky nie je systémom umožnená.

-úhrada tovaru bankovým prevodom – pri zvolení tohto spôsobu platby bude kupujúcemu automaticky zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými údajmi na zrealizovanie bankového prevodu. Po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho (obvykle do 2 pracovných dní) bude kupujúcemu  odoslaný objednaný tovar a o tejto skutočnosti upovedomený e-mailom.

– jednoduchá a rýchla on-line úhrada prevodom z účtu kupujúceho prostredníctvom internetbankingu na účet predávajúceho.

-doprava kuriérom – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania nasledujúci pracovný  deň po expedícii. Tovar je kuriérom doručovaný iba počas pracovných dní. Tento spôsob dopravy podlieha obmedzeniu – maximálna hmotnosť prepravovanej zásielky je do 120 kg.

 

Doprava poštou – predávajúci doručí zásielku ako balík prostredníctvom Slovenskej pošty do 3 pracovných dní po expedícii tovaru. Tento spôsob dopravy je obmedzený na zásielky do hmotnosti 15 kg. Kupujúci si spravidla zásielku prevezme na dodacej adrese, alebo na  najbližšej dodacej pošte podľa udaného miesta dodania. Tento spôsob dodania je dostupný iba pre vybrané zásielky.

 

Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku, druhu tovaru, hmotnosti, rozmerov a ceny zásielky. Dopravné sa môže vypočítavať až po zadní objednávky v závislosti na vyššie uvedených parametroch.

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú si zvolil pri odoslaní objednávky.

Za tovar zaplatí kupujúci a to: pri prebraní tovaru na pošte, pracovníkovi kuriérskej služby, bankovým prevodom, vkladom na účet, alebo formou GoPay.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH, v mene Eur.

Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

K cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu.

 

POŠTOVNÉ A EXPEDIČNÝ POPLATOK URČUJE PREDÁVAJÚCI A V TEJTO SUME JE ZAHRNUTÉ BALNÉ A PREPRAVNÉ:

Spôsob dopravy Slovensko

platba vopred

na dobierku

 

Kuriérom

podľa aktuálneho cenníka

+1,99 Eur

 

ZADARMO nad 70 Eur

Slovenskou poštou

podľa aktuálneho cenníka

+1,99 Eur

 

ZADARMO nad 70 Eur

Ak je hodnota objednávky nad 70€ dopravu máte zdarma. Balík sa posiela kuriérom.  

Zasielanie do zahraničia:

Poštovné a balné závisí od krajiny určenia, objemu, hmotnosti. Za zásielku sa platí vopred po vypočítaní poštovného a balného, preto neplaťte elektronickou platbou vopred, budeme Vás kontaktovať a po upresnení poštovného a balného môžete vykonať platbu. Riadime sa cenníkom Slovenskej pošty, pri zasielaní kuriérom cenníkom kuriérskej spoločnosti GLS.

 

Doba dodania do zahraničia je približne:Česká republika-do 5 dní, Európska únia-do 7 dní, do ostatného sveta 20-30 dní.

 

Úradu je možné zrealizovať:

Raiffeisen BANK

Číslo účtu: 80 1137 4485/1100

IBAN: SK79 1100 0000 0080 1137 4485

BIC:TATRSKBX

BIC:TATRSKBX

 

Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť emailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru  dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

 

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto jepredávajúci  oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnomprodukte nie je uvedené inak.

 

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD ZODPOVEDNOSTI ŠKODY NA TOVARE

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho a zodpovednosť škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu,povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním na adresu sídla predávajúceho. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Ak sa jedná o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude tovar opravený za cenu podľa aktuálneho platného cenníka.

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.3. až 8.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.6. až 8.7. týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku) tak, že umiestnil tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok predávajúceho týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Kupujúci bol riadne oboznámený s Reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že zašle tovar na adresu predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

 

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru sa začína dňom  doručenia  reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúc od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy kupujúci upozornený, alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými, alebo lepšími parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 2. b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 3. c) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 4. d) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 5. e) ak vada tovaru vznikla neodbornou údržbou napr. pranie na vysokej teplote, bielenie, sušenie v sušičke v rozpore s uvedenými symbolmi na údržbu

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade v týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho uvedeného v týchto reklamačných a obchodných podmienkach nasledujúcim spôsobom: a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo b) predávajúci vadný tovar vymení  výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnaký alebo lepší, alebo c)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať opravu alebo výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

 

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar, alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Tatiana Viršíková  je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VÝLUKY  ZO ZÁRUKY: Záruka sa nevzťahuje na:

-prirodzené opotrebovanie tovaru alebo dielov používaných v súlade s ich určením

- mechanickým poškodením tovaru

- neodborným zásahom a zmenami na tovare urobenými spotrebiteľom

- nadmerným zaťažovaním, preťažením, nadmerným užívaním

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať sumu za uskladnenie vo výške 1 EUR/deň pri tovare do 10kg a 2 EUR/deň pri ostatnom tovare. Po 180 dňoch predávajúci nevyzdvihnutú reklamáciu zlikviduje bez náhrady.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy(stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy  ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 

a)tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu kupujúceho. Tovar spolu s touto žiadosťou (kliknite na podčiarknuté slovo žiadosť a rozklikne sa vám tlačivo) o odstúpenie od zmluvy zasielajte späť nasledovne:

 

- v pôvodnom nepoškodenom obale

- nepoužívaný

- nepoškodený

- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

- spolu s dokladom o kúpe

 

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,c) predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

 

Ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (napr. podnikateľské subjekty). V takomto prípade sa pri odstúpení od kúpnej zmluvy postupuje podľa individuálnej dohody kupujúceho a predávajúceho, pokiaľ k uzatvoreniu takejto dohody dôjde.

 

OSOBNÉ ÚDAJE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov

 

Detský-eshop, ako správca osobných údajov týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov.

 

Cieľom týchto pravidiel je, aby prevádzkovateľ webovej stránky Tatiana Viršíková - ďalej iba správca údajov alebo detsky-eshop, ako správca osobných údajov, poskytol informácie o ním vykonávaných spracúvaním osobných údajov na webovej stránke www.detsky-eshop.sk 

 

Všeobecné informácie

 

Detsky-eshop vyhlasuje, že všetky svojimi užívateľmi zadané osobné údaje spracováva dôverne a vykonáva všetky opatrenia na bezpečné uchovanie údajov.

 

Informujeme vás, že podľa 37. článku GDPR detský-eshop nie je povinný vymenovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

 

Detsky-eshop nesprostredkúva osobné údaje do krajín mimo EÚ.

 

Podrobné informácie delené podľa účelu spracúvania osobných údajov:

 

Vernostný program: osoby pri registrácii na stránke www.detsky-eshop.sk

 

Osobné údaje: emailová adresa, meno, adresa bydliska, údaje nákupov na stránke www.detsky-eshop.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov:Identifikácia zákazníka a sledovanie počtu bodov zákazníka na uplatnenie zľavy z nákupu

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

 

Trvanie spracúvania osobných údajov: Do odvolania súhlasu zákazníka, alebo do vymazania registrácie

 

Okruh dotknutých osôb: Osoby, ktoré sa zaregistrujú na stránke www.detsky-eshop.sk

 

Osobné údaje: emailová adresa, meno, telefónne číslo, heslo

 

Účel spracúvania osobných údajov:

 

Identifikácia zákazníka

 

Sledovanie zliav zákazníka

 

Štatistika objednávok

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: GDPR súhlas dotknutej osoby

 

Trvanie spracúvania osobných údajov:  Do odvolania súhlasu, alebo do vymazania registrácie

 

 Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením objednávok zadaných online

 

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá s registráciou alebo bez registrácie objedná tovar cez eshop správcu osobných údajov.

 

Osobné údaje:

 

Základné údaje: Mailová adresa, telefónne číslo, meno

 

Fakturačné údaje: Fakturačné meno, adresa, IČO, DIČ (ak je relevantné)

 

Doručovacie údaje: Meno príjemcu, adresa

 

V prípade virtuálnej darčekovej karty mailová adresa a meno obdarovaného

 

Účel spracúvania osobných údajov:

 

Plnenie objednávky

Dokumentácia objednávky

Vystavenie účtovného dokladu (165.§ zák. o účt. ) – výlučne fakturačné údaje

Uchovanie účtovných dokladov (169.§ zák. o účt. - ) výlučne fakturačné údaje

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

V prípade bodu 1-2. na základe bodu b) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zmluvy

 

V prípade bodu 3-4. na základe bodu c) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zákonných záväzkov

 

Trvanie spracúvania osobných údajov:

 

1-2. 5 rokov od zadania objednávky

 

3-4. Zákonom stanovených 8 rokov od vystavenia dokladu

 

Poskytovateľ služby online platby:

 

GOPAY s.r.o.

 

Planá 67

370 01 Planá

Česká republika

IČO: 26046768

 

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030.

Deň zápisu: 29. apríla 2002.

 

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si objedná tovar

 

Osobné údaje:

 

Základné údaje: mailová adresa, adresa, telefónne číslo, meno

 

Doručovacie údaje: Meno príjemcu, adresa

 

Účel spracúvania osobných údajov:

 

Plnenie objednávky

 

Dokumentácia objednávky

 

Vystavenie účtovného dokladu (165.§ zák. o účt. ) – výlučne fakturačné údaje

 

Uchovanie účtovných dokladov (169.§ zák. o účt. - ) výlučne fakturačné údaje

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

V prípade bodu 1-2. na základe bodu b) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zmluvy

 

V prípade bodu 3-4. na základe bodu c) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zákonných záväzkov

 

Trvanie spracúvania osobných údajov:

 

1-2. 5 rokov od zadania objednávky

 

3-4. Zákonom stanovených 8 rokov od vystavenia dokladu

 

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s doručením objednávok

 

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si tovar objednala a zakúpila, alebo iná osoba, ktorú zákazník uviedol ako príjemcu (príjemca)

 

Osobné údaje: Meno, adresa, mailová adresa, telefónne číslo zákazníka/adresáta.

 

Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie objednávky

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu b) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR plnenie zmluvy (v prípade odlišného adresáta musí mať právny základ  spracúvania vyhovujúcej zákazníkovi v prípade prenosu údajov adresáta)

 

Trvanie spracúvania osobných údajov: 5 rokov od zadania objednávky

 

 Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním newsletterov

 

Okruh dotknutých osôb: Osoby, ktoré sa prihlásia na odber newsletterov

 

Osobné údaje: emailová adresa

 

Účel spracúvania osobných údajov: Zasielanie záujemcom informácie s marketingovým účelom, obsahujúce aj komerčnú reklamu v súvislosti s produktmi, službami správcu, respektíve vyhľadávania s direct marketingovým obsahom

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

 

Trvanie spracúvania osobných údajov: Do odvolania súhlasu (do odhlásenia odoberania newsletterov)

 

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kontaktovaním zo strany zákazníka

 

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si praje nadviazať kontakt so správcom vyplnením formulára “napíšte nám”

 

Osobné údaje: Meno, emailová adresa, respektíve iné, zákazníkom uvedené osobné údaje

 

Účel spracúvania osobných údajov: Zodpovedať otázky zo strany zákazníka (udržiavanie kontaktu)

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

 

Trvanie spracúvania osobných údajov: V prípade sťažnosti a iného sporu 3 roky od uzavretia prípadu na základe 17/A.§ (7) zákona CLV z roku 1997, v inom prípade 1 rok od uzavretia prípadu

 

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si praje nadviazať kontakt so správcom cez email

 

Osobné údaje: emailová adresa, respektíve iné, zákazníkom uvedené osobné údaje

 

Účel spracúvania osobných údajov: Zodpovedať vyhľadávanie zo strany zákazníka (udržiavanie kontaktu)

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

 

Trvanie spracúvania osobných údajov: V prípade sťažnosti a iného sporu 3 roky od uzavretia prípadu na základe 17/A.§ (7) zákona CLV z roku 1997, v inom prípade 1 rok od uzavretia prípadu

 

Okruh dotknutých osôb: Osoba, ktorá si praje uplatniť nárok na záruku

 

Osobné údaje: Meno, adresa

 

Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie záručných nárokov a ich prešetrenie nariadenie 4.§ 19/2014.(IV.29.) NGM

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Na základe bodu a) odseku č. 1. článku č. 6 GDPR súhlas dotknutej osoby

 

Trvanie spracúvania osobných údajov: Na základe nariadenia 4.§ (6) 19/2014.(IV.29.) NGM 3 roky

 

Cookies používané na webovej stránke

 

Webová stránka www.detsky-eshop.sk takisto používa cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre používanie webovej stránky, ako aj cookies na marketingové účely. Webová stránka sa dá používať výlučne, ak návštevník dá súhlas na spracovanie cookies.

 

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výhernými súťažami

 

Okruh dotknutých osôb: Výherca výhernej súťaže správcu osobných údajov

 

Osobné údaje: Meno, telefónne číslo, emailová adresa, adresa

 

Účel spracúvania osobných údajov:

 

Komunikácia

Zaslanie výhry

Právny základ spracúvania osobných údajov: 1-2. Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 

Trvanie spracúvania osobných údajov: 1 rok od doručenia výhry

 

 

 

Zoznam spracovateľov osobných údajov používaných pri činnosti spracúvania osobných údajov

 

 

 

Meno adresáta: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

 

Sídlo adresáta: Budča 1039

 

Spracúvanie osobných údajov: meno, adresa, telefónny kontakt, mailová adresa

 

Správcom vykonávaná činnosť: kuriérska služba

 

 

 

MENO ADRESÁTA: GOPAY S.R.O.

Sídlo adresáta: Planá 67

 

Spracúvanie osobných údajov: číslo objednávky, kriptovanie(číslo platobnej karty, číslo účtu, číslo mobilného telefónu), mailová adresa

 

Správcom vykonávaná činnosť: online platobné operácie

 

 

 

Meno adresáta: Heureka Group a.s.

 

Sídlo adresáta: Karolinská 650/, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika

 

Spracúvanie osobných údajov: názov produktu, číslo produktu, mailová adresa

 

Správcom vykonávaná činnosť: zasielanie správ v súvislosti s meraním zákazníckej spokojnosti

 

Meno adresáta: Bohemiasoft

 

Sídlo: Rudolfovská tř. 247, 370 01 České Budějovice

Správcom vykonávaná činnosť: IT support

 

Správca osobných údajov:

Názov: Peter Fary

Sídlo:

so sídlom: Dúhová 1867/28, 90301 Senec, Slovenská republika

Korešpondenčná adresa: Dúhová 1867/28, 90301 Senec, Slovenská republika

 

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu Pezinok, odbor živnostenského podnikania,

Č. OU-SC-OZP-2020/009324-2

Č. živnostenského registra 110-171748

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

 

Na základe 26. článku GDPR sa považujú správcovia za spoločných správcov osobných údajov v súvislosti s niektorými spracúvaniami. Spracúvanie osobných údajov osôb prihlásených sa na odber newsletterov), ktoré sú podrobne uvedené v týchto pravidlách spracúvania osobných údajov.

 

Správcovia osobných údajov nezávisle spracúvajú žiadosti o výkon práv dotknutej osoby v súvislosti s činnosťami spracúvania údajov, na ktoré sa vzťahuje spoločné spracúvanie údajov, na základe nasledujúcich pravidiel.

 

 Žiadosti o výkon práv dotknutej osoby môžete podávať na nasledujúcich kontaktoch:

 

Kontaktná osoba pre dotknuté osoby, vymenovaná zo strany Peter Fary

 

Emailová adresa: info@detsky-eshop.sk

 

Korešpondenčná adresa: Dúhová 1867/28, 90301 Senec, Slovenská republika

 

 Práva, uplatnenie práv a riešenie sťažností dotknutých osôb

 

Dotknutá osoba môže písomne požiadať správcu osobných údajov o poskytnutie informácií o tom, aké jeho osobné údaje a na akom právnom základe, za akým účelom,  za akú dlhú dobu spracováva, komu, kedy a na základe akého právneho základu a k akým jeho osobným údajom dal prístup, alebo komu boli prenesené. Správca osobných údajov vyhovie žiadosti dotknutej osoby maximálne do 30 dní.

 

Ak osobný údaj nevyhovuje skutočnosti, môže sa žiadať o jeho nápravu. Ak je osobný údaj vyhovujúci skutočnosti dostupný, správca osobných údajov nápravu osobného údaja vykoná. Správca osobných údajov označí ten osobný údaj, ktorého správnosť alebo presnosť je zo strany dotknutej osoby spochybnené, ak nesprávnosť alebo nepresnosť daného osobného údaja nie je možné jednoznačne určiť. Správca osobných údajov vyhovie žiadosti dotknutej osoby maximálne do 30 dní.

 

O vymazanie osobných údajov môže dotknutá osoba požiadať písomne podávanou žiadosťou adresovanou správcovi (vrátane mailu). Žiadosť môže Správca odmietnuť v tom prípade, ak je Správca povinný osobné údaje uchovávať naďalej. Takýto prípad sa môže nastať napríklad, ak ešte neuplynula účtovníckym zákonom stanovená lehota. Ak ale takáto povinnosť neexistuje, správca osobných údajov vyhovie žiadosti dotknutej osoby maximálne do 30 dní.

 

Dotknutá osoba môže písomne požiadať správcu osobných údajov (aj mailom), aby jeho údaje boli zo strany správcu blokované (jasným uvedením obmedzenej povahy spracúvania údajov a zabezpečením toho, aby bolo spracúvanie oddelené od ostatných údajov). Blokovanie potrvá dovtedy, kým dotknutou osobou uvedený dôvod vyžaduje uchovávanie osobných údajov. O blokovanie osobných údajov môže dotknutá osoba požiadať napríklad ak sa domnieva, že jej žiadosť bola zo strany správcu spracovaná protiprávne, ale v prospech začatého úradného alebo súdneho konania je potrebné, aby žiadosť nebola zo strany Správcu osobných údajov vymazaná. V takomto prípade Správca osobných údajov uchováva osobné údaje (napríklad danú žiadosť) naďalej, až do žiadosti súdu alebo orgánu, následne tieto osobné údaje vymaže.

 

Dotknutá osoba môže písomne ​​namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu. Správca osobných údajov v čo najkratšej možnej dobe od prijatia námietky, najneskôr však do 30 dní, žiadosť preskúma a rozhodne vo veci samej, čo sa oznámi žiadateľovi písomne.

 

Správca osobných údajov čo najskôr, najneskôr však do 30 dní, písomne ​​informuje podávateľa žiadosti o vykonaní alebo sťažení žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby, spolu so skutkovými a právnymi dôvodmi zamietnutia, a zákonnými nápravnými prostriedkami.

 

Pri uplatnení práv dotknutej osoby sa môže dotknutá osoba obrátiť na správcu osobných údajov na vyššie uvedenej mailovej alebo korešpondenčnej adrese Tatiana Viršíková, P.O.BOX 13, 92523 Jelka s prihliadnutím na informácie uvedené pri spoločnom spracúvaní osobných údajov.

 

Všetci, ktorí sa domnievajú, že jeho práva boli porušené v dôsledku spracúvania osobných údajov zo strany správcu, svojou sťažnosťou sa môže obrátiť na súd alebo úrad (Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Telefónne číslo: +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).

 

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese info@detsky-eshop.sk.

 

Ďalej upozorňujeme, že dozorný úrad prešetruje sťažnosti iba v prípade, ak dotknutá osoba už pred podávaním sťažnosti dozornému úradu kontaktovala správcu osobných údajov ohľadne svojej sťažnosti, čo však neviedlo k výsledku.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 22.5.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.