Powered by Smartsupp

Chcete tovar reklamovať?

Tieto podmienky sa vzťahujú iba na prípady, keď je kupujúci spotrebiteľom.

Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.

Ako postupovať pri reklamácii

Reklamáciu je možné uplatniť iba v dobe do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa objaví na tovare vada, odporúčame reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

Reklamačný formulár - stiahnite si ho, vytlačte a vložte k reklamovanému tovaru s kópiou dokladu o nákupe (faktúrou) ktorú ste obdržali mailom pri nákupe tovaru.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný (napr. nestačí iba jedna topánka, ale celý pár), čistý, suchý a hygienicky nezávadný.

Tovar na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu:

Adresa pre zasielanie reklamácií:

"REKLAMÁCIE"

Detský eshop

Dúhová 1867/28, 90301 Senec, Slovenská republika

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka v prípade, že napriek všetkému úsiliu o zachovaní vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

Predchádzanie vzniku vady

Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenia, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Iba tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Nadmerné či nevhodné používanie výrobku alebo jeho používanie na nevhodný účel môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť a životnosť výrobku a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Všeobecné reklamačné podmienky

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou a zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom v platnom znení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. 

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, alebo ak sa vyskytne pri tovare vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu tovaru nemožno považovať a reklamáciu nemožno uplatniť v prípade, že:

  • zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, skladovania, nesprávneho zásahu alebo mechanického poškodenia
  • zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku nevykonávania nutnej údržby alebo v dôsledku jej nesprávneho prevedenia
  • reklamácia sa týka chyby, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena
  • ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim
  • tovar už je úplne opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty.

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu pri zásielkovom predaji následovne:

Zaslanie tovaru predávajúcemu cez prepravnú spoločnosť: Slovenská pošta, GLS, DPD alebo iná poštová služba na adresu detského eshopu.

Doba pre uplatnenie práva z vady

Lehota na uplatnenie reklamácie (záručná lehota) trvá 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej lehote.

Reklamáciu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Ak tak kupujúci neučiní a následným používaním tovaru dôjde k zhoršeniu vady / zväčšeniu poškodenia, vystavuje sa kupujúci riziku, že reklamácia nebude predávajúcim uznaná alebo opravená. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, t.j. s dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

NÁROKY Z VÁD TOVARU

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcie a kvalita výrobkov a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nemožno v stanovenej lehote bezo zvyšku odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný. Posúdenie charakteru vady náleží predávajúcemu.

Tovar, ktorý má vady (nové vadné výrobky alebo výrobky použité), ktoré nebránia tomu, aby mohol byť tovar používaný na určený účel, musí byť predávaný len za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť, že tovar má vadu a o akú vadu ide, pokiaľ to nie je zrejmé už z povahy predaja. Za takéto vady nového alebo použitého tovaru, ktorého nižšia cena bola dohodnutá, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne na tovare predávanom za nižšiu cenu skrytá vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska užívaniu na daný účel, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Ak sa vyskytne na tovare predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni v použití na daný účel, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Pri predaji použitého tovaru je možné skrátiť záručnú dobu na 12 mesiacov za predpokladu, že sa predávajúci takto s kupujúcim dohodne. Predávajúci je následne povinný túto dobu uviesť v doklade o kúpe tovaru.

POTVRDENIE O UPLATNENÍ A VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.